Diensten

 

Waarom financiële regie inzetten?

Het doel van financiele regie is om het (her)ontwikkelingsproces van de gebouwde omgeving zo te sturen dat de gewenste doelen van deze ontwikkelingen op een efficiente en effectieve manier bereikt worden. Daarbij gebruikt men verschillende disciplines.


Natuurlijk ligt de focus van financiële regie op het beheersen van geldstromen, maar ook andere disciplines zijn bepalend voor het succes zoals:

 

Financiële sturing
Financiële sturing is het vertalen van de gegeven ruimtelijke opgave in een financieel model, waarmee men varianten kan optimaliseren en doorrekenen op hun haalbaarheid, zodat in een vroegtijdig stadium de gevolgen van de nog te nemen beslissingen financieel inzichtelijk zijn. Om dit te optimaliseren is een integratie van de grond-, vastgoed- en beheersexploitatie noodzakelijk.

 

Beleid en Strategie
De middelen voor (her)ontwikkelingen zijn beperkter dan ooit, dus de noodzaak om keuzes te maken is groter dan ooit. Om opties goed af te wegen en om de keuzes te onderbouw moet men beleid op stellen. Om de gemaakte keuzes effectief te realiseren moet men een strategie ontwikkelen met voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op gewijzigde omstandigheden en om kansen die voorbij komen te kunnen benutten.

 

Projectbeheersing
Het doel is om projeten in de greep houden en tot een goed einde te brengen. Door projectbeheersing wordt de projectleiding een spiegel voorgehouden en worden maatregelen voorgesteld om de doelstellingen te halen. De projectbeheerder zorgt voor bewaking en inzicht in de voortgang van de projecten door het analyseren, rapporteren, adviseren en communiceren over o.a. geld, tijd, kwaliteit, organisatie, informative, scopebeheer, kansen, risico’s en knelpunten.

 

Risico- en subsidiemanagement
De risico’s nemen toe en risicomanagement wordt steeds belangrijker. Risicomanagement is een integraal  onderdeel van de sturing van projecten. Dit is een continue proces en men moet daarom op een snelle en effectieve manier de sturingsinformatie genereren die men nodig heeft om de belangrijkste risico’s te kunnen managen. Hierbij is de continue monitoring en bijstelling belangrijker dan de volledigheid en gedetailleerde onderbouwingen.
Veel binnenstedelijke (her)ontwikkelingen zijn afhankelijk van subsidies en subsidieverstrekking kent andere belangen en proceskenmerken dan ontwikkeling. Hierdoor wordt subsidiemanagement een belangrijk onderdeel van risicomanagement.

 

Samenwerking
Samenwerking is noodzakelijk in de huidige complexe markt, maar samenwerking is geen garantie voor succes. De samenwerking moet het proces of project ondersteunen en leiden tot een meerwaarde. Dit betekent dat men zich voor iedere ontwikkelfase weer moet afvragen, wat is mijn toegevoegde waarde, wat verwacht ik van anderen en hebben we daarvoor nog een voldoende gezamenlijk belang en een gedeelde projectvisie.

 

Maatschappelijk rendement
Tot voor kort werden maatschappelijke functies in gebiedsontwikkeling betaald door subsidies en exploitatiewinsten uit commerciële ontwikkelingen in het gebied. Nut en noodzaak van deze maatschappelijke functies werden meestal onderbouwd met aannames over het maatschappelijk belang, welke niet werden onderbouwd of onderzocht. Juist in deze tijd van krapte wil men meer inzicht in maatschappelijke rendementen en hoe deze kunnen bijdragen aan het haalbaar maken van gewenste ontwikkelingen.